Horoscope
from 28 to 04
 Latest Video
Dawase suba muhurthaya
02-10-2014
Dawase Palapala
02-10-2014
Dawase Palapala
01-10-2014
Davase Subha Muhurthaya
01-10-2014
Davase Subha Muhurthaya
30-09-2014
Dawase Palapala
30-09-2014
Para Kiyana Tharuka
29-09-2014
Davase Subha Muhurthaya
29-09-2014
Dawase Palapala
29-09-2014
Dawase Suba Muhurthaya
28-09-2014
Dawase Suba Muhurthaya
27-09-2014
Dawase Lagna Palapala
26-09-2014
Oct 02, 2014   Views: 80   ish,qu ,.ak n,kak

fïI
laIKsl ;SrK f.k lghq;= lsÍfuka w¾nqoldÍ ;;a;ajhlg uqyqK§ug isÿjk w;r

Oct 01, 2014   Views: 243   ish,qu ,.ak n,kak

fïI
wkd.; ÈhqKqjg fya;=jk lreKlg uq, msfrk wo Èk id¾:l fma%u

Sep 30, 2014   Views: 259   ish,qu ,.ak n,kak

fïI
uff;la mej;s lror ndOd ksudjg m;aúh yels wo Èk Okh" w;ska hym;a

Sep 29, 2014   Views: 289   ish,qu ,.ak n,kak

fïI
fndfyda l,a n,d‍fmdfrd;a;=fjka isá /lshd ;k;=re Wiiaùula ,nd.ekSfï

Sep 27, 2014   Views: 337   ish,qu ,.ak n,kak

fïI
úfkdao lghq;= flfrys úfYaI ie,ls,a,la olajkq we;' .Dy Ôú;fha i;=g

   Sinhala Article
Oct 01, 2014 04:59 pm Views: 204
Oct 01, 2014 04:55 pm Views: 267
Oct 01, 2014 03:29 am Views: 143
Oct 01, 2014 03:24 am Views: 474
Oct 01, 2014 03:19 am Views: 174
Oct 01, 2014 03:13 am Views: 249
Sep 30, 2014 03:41 am Views: 380
Sep 30, 2014 03:37 am Views: 236
Sep 30, 2014 03:34 am Views: 194
Sep 30, 2014 03:30 am Views: 489
Sep 29, 2014 01:35 am Views: 261
Sep 29, 2014 01:30 am Views: 304
Sep 29, 2014 01:29 am Views: 256
Sep 29, 2014 01:21 am Views: 219
Sep 28, 2014 09:29 pm Views: 581
Sep 28, 2014 09:19 pm Views: 207
Sep 27, 2014 10:45 pm Views: 205
Sep 25, 2014 04:06 pm Views: 1107
Sep 25, 2014 04:04 pm Views: 659
Sep 25, 2014 04:00 pm Views: 1012
Sep 25, 2014 01:20 am Views: 426
Sep 25, 2014 01:13 am Views: 302
Sep 25, 2014 01:07 am Views: 802
Sep 24, 2014 01:12 am Views: 485
Sep 24, 2014 12:57 am Views: 273
Sep 24, 2014 12:51 am Views: 316
Sep 24, 2014 12:39 am Views: 350
Sep 20, 2014 11:09 pm Views: 824
   English Article
Feb 27, 2014 01:04 am Views: 3087
Feb 27, 2014 01:01 am Views: 2980
Jan 29, 2014 03:22 pm Views: 2963
Jan 01, 2014 11:09 am Views: 2976
Dec 11, 2013 12:05 pm Views: 2887
Dec 11, 2013 12:04 pm Views: 2899